Onder de oppervlakte: Waarom klimaatverandering gerelateerd is aan mensenrechten en gender

Onder de oppervlakte: Waarom klimaatverandering gerelateerd is aan mensenrechten en gender

Onder de oppervlakte: Waarom klimaatverandering een kwestie van mensenrechten en gender is

Klimaatactie is direct gelinkt aan mensenrechten en gendergelijkheid. Het bedreigt mensenrechten en tast deze rechten zelfs disproportionaal aan, afhankelijk van de sociale klasse van individuen. Wat zijn de connecties tussen klimaatactie, mensenrechten en gendergelijkheid, en hoe zetten we deze in een Nederlandse context?

Mensenrechten en klimaatactie

We beginnen bij mensenrechten. Iedereen heeft recht op leven en de wet beschermt dit recht. Klimaatverandering bedreigt mensenlevens van huidige en toekomstige generaties, door de effecten van extreem weer, vuur, stom en overstromingen. De wettelijke gevolgen van deze connecties is het afgelopen decennia toegenomen. Specifiek in Nederland, bijvoorbeeld de bekende zaken: Urgenda vs. Nederland en Milieudefensie vs. Shell. In beide gevallen is door de Rechtbank klimaatverandering direct gelinkt aan de rechten van in Nederland wonenden.

Gender specifieke gevolgen

De impact van klimaatverandering is niet gelijk per persoon. Regelmatig ervaren personen met een lager sociaal-economische status meer negatieve effecten van klimaatverandering. Vrouwen worden vaker gediscrimineerd en hebben minder toegang tot financiele middelen, onderwijs en neem minder deel aan beslissingen dan mannen. Deze nadelen in een patriarchaal systeem maken de impact van klimaatverandering gendergebonden. Voedselschaarste heeft bijvoorbeeld meer impact op de gezondheid van zwangere vrouwen dan op mannen. Daarnaast zijn vrouwen de eerste die maaltijden overslaan of consumptie verminderen. Hierdoor worden vrouwen met gezondheidsproblemen blootgesteld aan negatieve culturele stigmatisering. Hoewel dit vaker voorkomt in lager- en middenkomenslanden, is Nederland niet immuum voor gendergebonden impact van klimaatverandering. Vooral vrouwen ouder dan 65 lopen meer risico om te overlijden door hitte dan mannen. Toenemende hittegolven in Nederland vertalen mogelijk in een groeiend verschil.

Gemarginaliseerd

Daarnaast is het cruciaal om de gevolgen van klimaatverandering voor mensen met een migratieachtgrond te analyseren. Ongelijkheid in gezondzorg is een serieus probleem. Vooral onder gemeenschappen met een niet-westerse migratie achtergrond in Nederland. Door slechte voorzieningen en infrastructuur kan het hitte-eilandeffect meer invloed hebben op buurten met een dichtbevolkte bevolking met een niet-westerse migratieachtergrond dan op andere buurten. We moeten er rekening mee houden dat vrouwen en niet-heteronormatieve geslachten die tot deze categorie behoren veel kwetsbaarder zijn dan anderen. Hiernaar moet echter meer onderzoek worden gedaan in Nederland om het algehele beeld beter te begrijpen.

Conclusie

Om de klimaatcrisis op te lossen, is het noodzakelijk om een mensgerichte aanpak te adopteren en zo de gevolgen te verzachten. Gendergelijkheid zou een focus moeten zijn van deze aanpak. Door mensen gemaakte obstakels hebben de weg vrijgemaakt naar klimaatverandering, en het betrekken van andere gendergroepen bij besluitvorming zal essentieel zijn om deze obstakels te herstellen en onze koers opnieuw vorm te geven. Een maatschappij waar plek is gemaakt voor vrouwen om beslissingen te nemen, zijn succesvoller in het goedkeuren van milieuverdragen en het aanemen van beleid inzake klimaatverandering. Bedrijven met een groter aandeel vrouwen in hun management hebben meer kans op succesvolle klimaatstrategieen.

SDG Innovation Accelerator for Young Professionals

SDG Innovation Accelerator for Young Professionals

SDG Innovation Accelerator for Young Professionals

Programme Overview

Innovation serves as the bridge that connects the aspirations of young professionals to the achievement of the Sustainable Development Goals.

The SDG Innovation Accelerator for Young Professionals is a unique opportunity offered to participating companies within the UN Global Compact network. It empowers the young talent within these organizations to collaborate and drive business innovation that aligns with the Sustainable Development Goals (SDGs).

This intensive nine-month programme is designed to activate the potential of future business leaders and changemakers. It focuses on the development and implementation of innovative solutions through cutting-edge technologies, initiatives, and business models that contribute to your company’s sustainability objectives.

Highlights of the Programme

Young professionals collaborate within teams to identify opportunities and create solutions that not only benefit their respective companies but also contribute to the broader goal of advancing innovation for the Sustainable Development Goals (SDGs).

The 9-month program encompasses a variety of components such as worldwide webinars, local training workshops, mentoring, live case studies, interactive sessions with both peers and experts, and challenge labs.

The activities within the program are centered around a “learning by doing” approach, emphasizing practical, action-oriented experiences to address real challenges and capitalize on existing opportunities.

Innovators are carefully paired with Mentors and Experts who provide guidance and support throughout the process of designing, developing, and testing their solutions.

The progress of these solutions is closely monitored and tracked throughout their development cycle. This serves as a source of inspiration and as a set of exemplary models for business innovation aimed at achieving the SDGs.

The program establishes a global network comprising young professionals from Global Compact companies. This network fosters ongoing engagement and promotes the concept of SDG innovation within the business community.

Who Can Participate

 • High-performing professionals at participating companies of the UN Global Compact
 • Participants must be 35 years or younger
 • Interested in business-model innovation, sustainability and disruptive technologies
 • Ability to dedicate a minimum of five (5) hours a month to the Accelerator

Participant Benefits


  • Engage in accelerated learning opportunities including online and in-person workshops, case studies, company visits and forum discussions
  • Collaborate with other businesses on innovative projects tailored to your company and industry.
  • Build valuable relationships through coaching, mentoring and peer-to-peer networking.
  • Gain insights from leading experts in sustainability and innovation from around the world.
  • Join a global network of talented young professionals from top companies across every continent.

Company Benefits


  • Apply SDG innovation to address real sustainability challenges your company is currently facing.
  • Embed the SDGs into your company’s business strategy through collaboration, innovation and knowledge sharing.
  • Enhance employee engagement and create professional development opportunities.
  • Access a network of experts from some of the world’s leading companies.
  • Receive global recognition for your company’s participation in the programme.

Programme Experience

Over the nine-month duration of the programme, each team of young innovators will work on a challenge specific to their company. Their goal is to design more sustainable business models, initiatives, and products that not only advance the company’s sustainability efforts but also drive innovation and deliver tangible solutions with potential market value.

The Accelerator takes participants through a structured design thinking approach, centered around the SDGs. Participants progress through five key phases of the programme, equipped with the necessary resources, tools, and methodologies:

Watch the Videos to Learn More

Timeline

Applications open:

26 October 2023

Application deadline:

31 January 2024

Accelerator begins:

February 2024

Participation fee:

€4.000,00

Firas Abdulhasain​

Sr. Program Manager

Contact person for SDG Innovation Accelerator

Abdulhasain@unglobalcompact.nl

Inclusieve Marketing & Communicatie

Inclusieve Marketing & Communicatie

Dit jaar organiseert UN Global Compact Netwerk Nederland twee peer learning-groepen, een over Gendergelijkheid en een over Klimaatactie. Het doel is dat de deelnemende bedrijven meer leren over deze belangrijke onderwerpen, zich verdiepen in de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd en best practices uitwisselen die kunnen helpen deze uitdagingen te overwinnen. Deze blog beschrijft de peer learning ervaring van deelnemende bedrijven.

Voor onze vijfde sessie doken we in de complexiteiten van digitale ethiek en de kracht van inclusieve taal. De sessie werd gehost door co-leads Deloitte en Oxycom en bracht stemmen samen van 9 bedrijven uit verschillende sectoren. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste leerpunten en discussies!

Bedrijven die streven naar inclusieve marketing moeten rekening houden met Digitale Ethiek

Hilary Richters, Directeur en Lead Digital Ethics bij Deloitte, legde uit dat digitale ethiek een noodzakelijke bijdrage is aan het creëren van inclusieve digitale oplossingen. De aankomende Artificial Intelligence (AI) Act van de EU zal het gebruik van technologie reguleren die mensenrechten beïnvloedt. Echter, benadrukte Hilary dat bedrijven niet alleen aan regelgeving moeten voldoen, maar proactief ethische praktijken moeten kiezen gedurende de levenscyclus van digitale oplossingen.

Een voorbeeld van hoe bedrijven dit kunnen doen, is door zorgvuldig de voordelen en risico’s van het gebruik van klantgegevens voor gepersonaliseerde marketing te overwegen. Bijvoorbeeld, als een klant aangeeft dat ze van roze houden, zouden ze het kunnen waarderen om advertenties voor roze schoenen te ontvangen. Echter, bedrijven kunnen ook per ongeluk een negatief effect hebben op de klant – zoals in dit artikel wordt beschreven hoe Target afleidde dat een klant zwanger was en coupons voor babyartikelen naar hun huis stuurde – waardoor hun vader erachter kwam zonder hun toestemming. Zoals onderzoek door Deloitte en Ahold Delhaize aangeeft, is het cruciaal dat bedrijven de verwachtingen van hun klanten begrijpen en respecteren met betrekking tot hoe hun gegevens zullen worden gebruikt.

Na de presentatie bespraken de deelnemers een casus om de dynamiek van het delen van persoonlijke gegevens voor beloningen te verkennen. Dit leidde tot prikkelende vragen over het belang van de motieven van bedrijven achter dergelijke initiatieven en hun overwegingen om deze inclusief te maken.

Inclusieve taal: de kracht van woorden

Karen Lampe, Lead Diversiteit, Gelijkheid & Inclusie bij Deloitte, legde uit dat inclusieve taal tot doel heeft vooroordelen en uitdrukkingen die discrimineren op basis van ras, geslacht, genderexpressies of sociaaleconomische status te vermijden. Ze presenteerde vijf tips voor het gebruik van inclusieve taal:

 • Gebruik genderneutrale taal om niet uit te gaan van iemands geslacht (bijv. Voorzitter in plaats van Voorzitterman)
 • Vermijd denigrerende termen, inclusief woorden die nu als beledigend worden beschouwd (bijv. woorden als ‘allochtoon’, ‘homofiel’, ‘blank persoon’)
 • Gebruik persoonsgerichte taal (bijv. mensen met een handicap in plaats van een gehandicapte persoon)
 • Vermijd aannames
 • Wees respectvol en luister – geef ruimte aan anderen wanneer ze woorden of zinnen delen die ze schadelijk vinden, en geef ruimte om aan te passen.

Tijdens een discussie deelden deelnemers hun ervaringen met taal die hen zowel inclusief als buitengesloten liet voelen. Een genoemd voorbeeld was het verwisselbare gebruik van de Engelse woorden ‘female’ en ‘women’. De term ‘female’ verwijst naar iemands biologische geslacht en kan mensen uitsluiten die transgender zijn, interseksueel zijn of zichzelf identificeren als vrouwen en biologisch anders zijn geboren. Daarom moeten we streven naar het gebruik van de meer inclusieve term ‘women’ waar mogelijk (bijv. ‘women employees’ in plaats van ‘female employees’).

Een ander voorbeeld is het zeggen van ‘hallo team’ in plaats van het veelgebruikte ‘hallo jongens’ bij het aanspreken van groepen mensen met diverse genders. Het is hierbij belangrijk om mensen te helpen begrijpen waarom sommige taal mogelijk leidt tot een minder inclusieve omgeving, en mensen ruimte te geven om aan te passen. Bedrijven kunnen ook de Gender-Inclusive Language Toolkit van UN Global Compact raadplegen.

De sessie toonde de kracht van collectief leren en reflectie, evenals het belang van de inzet van individuen en bedrijven om inclusieve marketing en communicatie te creëren.

De laatste sessie van dit jaar zal plaatsvinden op 18 januari over het onderwerp ‘Male Allyship’ (los vertaald naar Mannelijk bondgenootschap). Lijkt het je leuk om hierbij te zijn? Stuur een e-mail naar holton@unglobalcompact.nl.

Van obstakels naar kansen

Van obstakels naar kansen

Van uitdagingen naar kansen

UN Global Compact NL was als partner aanwezig op het evenement “Halverwege de SDG’s: op zoek naar game changers”, georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, op 9 november 2023. Dit document brengt verslag uit van de breakoutsessie, georganiseerd in samenwerking met UNICEF, VNO-NCW en MVO-Nederland.

“Van obstakels naar kansen”: Wat zijn de dilemma’s en uitdagingen waarmee het Nederlandse bedrijfsleven wordt geconfronteerd en hoe kun jij helpen om samen grotere stappen te maken?

In deze breakout-sessie stonden we stil bij het SDG Stocktake Report, de UNGA week en verschillende dilemma’s waar bedrijven nu voor staan. In dit verslag reflecteren we op een inspirerende sessie. In de zaal zaten vertegenwoordigers van bedrijven, Rijksoverheid, lokale overheden, NGO’s, jongerenbewegingen en kennisinstellingen.

Key takeaways

 • Zorg dat regelgeving niet tot vinkjes scoren verwoordt maar aanzet tot ambitie om SDG-agenda sterkt te versnellen.
 • Belangrijke rol voor de overheid om het lange termijnperspectief te bieden en duidelijkheid te scheppen zodat consumenten en bedrijven daarop kunnen handelen.
 • Niet alleen de bodem moet om hoog met regelgeving, maar ook het plafond met versnelde SDG-actie (zoals met de Forward Faster Campaign).
 • Radicale samenwerking is nodig (SDG 17) ook met concurrenten
 • Belangrijkste uitdaging: Hoe komt de supply chain in beweging (Scope 3)? Voor bedrijven zit 85-95% van hun impact bij toeleveranciers en/of klanten.

Samenvatting

De sessie trapte af met een paneldiscussie gemodereerd door Merei Wagenaar, Executive Director van UN Global Compact NL en de volgende sprekers: Simon Henzell-Thomas, Global Director Climate & Nature at Ingka Group (IKEA), Jenny Wassenaar, Chief Sustainability Officer at Trivium Packaging, Floris Dorgelo, Global Impact lead at Adyen en Jan-Willem Vosmeer,

Manager of Sustainable Development & Stakeholder Engagement Global Corporate Affairs at Heineken NV.

Het SDG Stocktake report laat zien dat SDG’s steeds meer leven en dat de inzet van bedrijven de afgelopen jaren sterk is gegroeid. Tegelijkertijd is de voortgang onvoldoende, terwijl het bedrijfsleven juist een cruciale rol kan en wil spelen om de voortgang te versnellen. Daar ligt een groot onbenut potentieel. Zoals Simon Henzell-Thomas aangeeft: Het gaat niet meer om de “waarom”, maar om de “hoe”. Floris Dorgelo vertelt dat Adyen met hun technologie grote impact kan maken, bijvoorbeeld door hun donatiemodule. Een vraagstuk is: hoe kun je de juiste contacten leggen? Jenny Wassenaar legt nog een praktisch vraagstuk op tafel: We moeten zorgen voor minder afval, we moeten beter nadenken over het recycleproces en hoe we goederen op de Nederlandse markt zetten. Jan-Willem Vosmeer blikt terug op een reality check in New York, maar wel met optimisme. Het is een goede ontwikkeling dat er niet meer alleen naar klimaat gekeken wordt, maar dat biodiversiteit en watermanagement ook meer aandacht krijgen. De grootste impact ligt in scope 3: samenwerking met de supply chain is dus essentieel. Goed om je te realiseren: onze scope 3 is hun scope 1 en 2. Je moet elkaar motiveren, maar “hoe” blijft een uitdaging.

Met de CSRD worden er aan bedrijven steeds hogere eisen gesteld om over hun impact te rapporteren. De panelists geven aan dat de SDG’s niet in competitie zijn met de CSRD. De SDG’s zijn onze gemeenschappelijke taal (soft law), met CSRD maak je vooruitgang kenbaar. Simon Henzell-Thomas (INGKA-Group) roept bedrijven op de nieuwe wetgeving niet te gebruiken om een vakje te kunnen aanvinken, maar om de duurzame inzet te vergroten. Er moet dezelfde inspanning komen om SDG-doelstellingen te halen aan het eind van het jaar, als voor de salestargets.

Ambitieuze duurzaamheidstargets halen Trivium en Heineken uit de Forward Faster Campaign van UN Global Compact. Deze campagne biedt handvaten aan bedrijven om op vijf belangrijke thema’s (water resilience, gender equality, climate action, sustainable finance en living wage) vergaande ambities uit te spreken. Jenny Wassenaar (Trivium) erkent dat het voor bedrijven, zeker voor het MKB, lastig is om met alle 17 SDG’s aan de slag te gaan. Door aan te haken op de Forward Faster campagne kunnen bedrijven targets uitspreken binnen thema’s waar zij een grote impact kunnen maken, uiteraard zonder de andere thema’s te vergeten. Volgens Floris Dorgelo geeft Adyen momenteel prioriteit aan SDG 17: partnerschap. Alle bedrijven en organisaties werken binnen hun eigen hoek, als we samenwerken kunnen we heel ver komen.

Hierna modereerden de panelists elk een rondetafelgesprek. In de afsluiting van de breakoutsessie werden de belangrijkste conclusies uit deze discussies gepitcht.

Heineken: 90% van onze impact zit in scope 3 en dus zijn onze suppliers essentieel. We kunnen leunen op wetten, maar er niet op wachten. Leveranciers worden gevraagd zich aan te sluiten bij het Science-Based Target Initiative. Positieve incentives om hier mee aan de slag te gaan (uitzetten van pilots, kosten compenseren) werken, maar de vraag is; wanneer je hiermee moet stoppen: het moet de normale manier van zakendoen worden. Gelukkig zien suppliers zelf ook steeds meer noodzaak hier mee aan de slag te gaan. Suppliers worden geregeld samengebracht in bijeenkomsten. Dit zorgt voor een psychologisch effect van aanmoediging en competitie. Dataverzameling binnen scope 3 blijft nog altijd een uitdaging, al gaat dit elk jaar beter.

Adyen: Een sterke business case is belangrijk. Daarnaast moet je ook de consument laten voelen wat de impact is van hun actie. Dit kan positief: bijvoorbeeld door geld te doneren middels de technologie van Adyen.

Trivium Packaging: In de paneldiscussie van Trivium ontdekten we de schokkende realiteit van onze recycling rate wereldwijd. Dit kan en móet beter. Standaardisatie voor productie en afvalscheiding is één van de oplossingen. Daarnaast, als duurzaamheid niet in de core business zit, moet hier iemand voor worden aangewezen die dit thema ook in de board vertegenwoordigt.

INGKA-Group: Oproep om niet alleen de winst te meten. Aandeelhouders zouden ook moeten vragen naar duurzame impact. Duurzaamheid moet worden verankerd in het bedrijf, als bijvoorbeeld het leiderschap verandert mag duurzaamheid hier niet de dupe van worden. Wet- en regelgeving zorgt voor zekerheid en een level playing field.

COP28

High-level Climate Conference (COP28)

COP 28 questionnaire

"*" geeft vereiste velden aan

Name*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ga naar de inhoud