Tien Principes

Vanuit gedeelde waarden naar een betere wereld. Dat motto verbindt bedrijven en organisaties die deelnemen aan het wereldwijde UN Global Compact en het nationale UN Global Compact Netwerk Nederland.

Het vraagt om duurzaam ondernemen. Dat betekent het implementeren van de Tien Principes, zoals de Verenigde Naties die uitdraagt, in de bedrijfsvoering van elke dag. Tien Principes op het gebied van de pijlers mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Een doorlopend proces van due diligence is hier integraal onderdeel van. Het gaat dan om het in kaart brengen van risico’s op het gebied van de Tien Principes in de eigen organisatie en de productieketen en die vervolgens te voorkomen, te verminderen, te herstellen of te compenseren. Met andere woorden het vergroten van positieve impact en het verminderen van negatieve impact.

Principe 1: Bedrijven dienen de internationaal aanvaarde mensenrechten te steunen en te respecteren;

Principe 2: en zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig zijn aan schending van mensenrechten.

Principe 3: Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te steunen;

Principe 4: zich inspannend voor de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid;

Principe 5: de effectieve afschaffing van kinderarbeid;

Principe 6: en de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.

Principe 7: Bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen;

Principe 8: initiatieven te ondernemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen;

Principe 9: en de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.

Principe 10: Bedrijven dienen elke vorm van corruptie tegen te gaan, inclusief afpersing en omkoping.

Ga naar de inhoud