SDG-gerelateerde investeringen: Een overzicht van de Phenix Impact Database

Impact Investing gaat verder dan een negatieve screening. Het maakt gebruik van de integratie van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) om schade te beperken of risico’s te vermijden, en genereert opzettelijk een positieve impact. Phenix Capital definieert ‘Impact Investing’ als beleggen met als dubbelmandaat financieel rendement en positieve maatschappelijke of milieu-impact, met de notie de positieve en negatieve impact van beleggingen te meten en daarbij zowel intentionaliteit als additionaliteit te verzekeren.

Bovendien wil Phenix Capital Group de toewijzing van kapitaal van institutionele beleggers aan sociale en milieu oplossingen mogelijk maken en tegelijk de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) ondersteunen. Phenix heeft hiervoor een eigen Impact Database ontwikkeld. Deze is er om beleggers toegang te geven tot en informatie te verschaffen over de voor hen beschikbare mogelijkheden op de markt van impactfondsen, in kaart gebracht volgens de SDG’s.

De Impact Database van Phenix Capital bevat impact investing fondsen die oplossingen bieden voor wereldwijde sociale en milieuproblemen en tegelijk prioriteit geven aan financieel rendement. Deze categorie van impact beleggingen kan worden beschreven als ‘financial-first impact investments’.

Drie belangrijke variabelen stonden centraal bij de selectie van de beleggingsmogelijkheden in de database: fondsen die een duidelijk impactvoorstel hebben, institutionele kwaliteit en track-record, en beoogde marktrendementen.

Uitsplitsing van SDG’s en impact thema’s

Phenix Impact Database volgt en brengt sinds 2015 de toezeggingen van kapitaal ten aanzien van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van meer dan 2.050 fondsen in kaart. De volgende analyse maakt een onderscheid tussen historische trends (van fondsen gelanceerd vóór 2021) en huidige trends (van fondsen gelanceerd sinds 2021).

Historisch gezien, de SDG’s waarop het meest werd gefocust zijn SDG 13 Klimaatactie, SDG 7 Betaalbare en schone energie en SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur.

Zoals de onderstaande grafiek laat zien, is SDG 13 Klimaatactie historisch gezien en nog altijd de doelstelling die het meeste kapitaal ontvangt in alle activaklassen. Het is interessant dat SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen en SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie onderaan staan bij de historische kapitaal toezeggingen, maar samen op de derde plaats als het gaat om de huidige kapitaal toewijzing. De top 3 van SDG’s waarop momenteel het meest wordt gefocust, zijn dus SDG 13, SDG 7 en de SDG’s 11 en 12, die samen de derde plaats innemen. De markt verschuift meer kapitaal naar de SDG’s die rechtstreeks verband houden met het klimaat.

Wanneer we kijken naar de manier waarop in de praktijk wordt geïnvesteerd in de top 3 van de SDG’s, zien we dat de onderliggende fondsen zich in het verleden hebben gericht op investeringen in klimaat (DEF), duurzame energie en sociale infrastructuur. Met klimaat bedoelt Phenix investeringen in oplossingen die de investeringskloof moeten dichten om de doelstellingen uit de Paris Agreement te behalen. Onder infrastructuur verstaat Phenix investeringen in activa die gericht zijn op sociale zaken. Hieronder valt de gezondheidszorg, onderwijs en energie. Er is echter een verschuiving in de beoogde impact thema’s wanneer wordt gekeken naar fondsen die in 2021 en 2022 worden gelanceerd. Momenteel is Cleantech het meest geviseerde impact thema en ontvangt het het hoogste bedrag aan kapitaal toezeggingen.

Met Cleantech bedoeld Phenix investeringen in de innovatie en ontwikkeling van technologie gerelateerde oplossingen die bijdragen tot een koolstofarme, net zero economie, zoals schone energiebronnen, energie-efficiëntie en koolstofsequestratie.

Momenteel bedragen de investeringen in Cleantech meer dan 17 miljard euro, gevolgd door investeringen in duurzame energie, met meer dan 16 miljard euro, en klimaat met meer dan 15 miljard euro. Hieruit blijkt de voorkeur in de huidige markt voor klimaat gerichte investeringen.

De volgende grafiek geeft de klimaatgerelateerde SDG’s die het meeste kapitaal hebben opgehaald weer, onderverdeeld in de hierboven genoemde klimaatgerelateerde impact thema’s waarop het meest wordt gericht. We kunnen opnieuw oordelen dat per SDG Cleantech het impact thema is dat het meeste kapitaal ophaalt, gevolgd door duurzame energie. Historisch gezien is duurzame energie het meest aanwezig. Daarnaast trekt circulaire economie meer kapitaal aan dan in het verleden, vooral voor SDG 12.

Indeling in activaklassen 

In de Impact Database van Phenix Capital worden de fondsen ook ingedeeld volgens activaklasse, waarbij openbare aandelen, particuliere aandelen, infrastructuur, particuliere schulden, openbare schulden, vastgoed, landbouwgrond en akkerland, houtgrond en bosbouw, dakfondsen en hedgefondsen worden bijgehouden. 

Historisch gezien zijn public equity-fondsen de activaklasse met het hoogste toegezegde kapitaal, meer dan 170 miljard euro. De meeste, in de databank opgenomen, aandelenfondsen werden vóór de pandemie gelanceerd en zijn in vergelijking met andere activaklassen groter van omvang. Eerder hebben we gezien dat de drie belangrijkste doel activaklassen, publieke aandelen, private aandelen en infrastructuur, samen goed zijn voor bijna 400 miljard euro aan toegezegd kapitaal.

Momenteel is de focus van de activaklassen verschoven, waarbij private equity in 2021 en 2022 meer dan 20 miljard euro aan kapitaal verplichtingen zal hebben. Daarom is het mogelijk om te zien dat het meest gerichte impact thema, Cleantech, direct gekoppeld is aan de activaklasse private equity. Momenteel zijn de top 3 van meest geviseerde activaklassen: private equity, infrastructuur en publieke equity.

De activaklassen waarop het meest wordt gefocust, richten zich van oudsher op SDG 13 en SDG 7. Historische gegevens tonen echter aan dat meer beursgenoteerde fondsen zich richtten op SDG 9, terwijl momenteel, in 2021 en 2022, meer fondsen zich richten op SDG 12 en SDG 11, waarbij private equity het voortouw neemt.

Onderverdeling markten

Ten slotte is het aantal fondsen dat zich richt op opkomende markten gedaald en is de kapitaalallocatie verschoven naar ontwikkelde en mondiale markten. In het verleden was West-Europa de meest geviseerde regio voor ontwikkelde markten, maar momenteel is dat verschoven naar Noord-Amerika. Voor opkomende markten waren, naast het klimaat, ook SDG 8 en SDG 1 een prioriteit voor de regio; momenteel is er echter minder kapitaal naar deze gebieden gegaan.

Er kan worden gesteld dat, in overeenstemming met de verbintenissen van COP26, meer middelen zijn toegezegd in de richting van net zero. Bovendien is er een toename in de belangstelling van investeerders voor klimaatinvesteringen. Hoe dan ook moet de investeerders gemeenschap voor ogen houden dat andere impact thema’s even essentieel zijn, en dat ook daaraan kapitaal moet worden toegekend.

 

Auteurs:

Viviane Cavalcanti – Event Programmer and Content Creator, Phenix Capital Group

Arnau Gil, CFA – Director, Investment Consulting and Data Team, Phenix Capital Group

Maria Gil – Analyst, Investment Consulting and Data Team, Phenix Capital Group

Alexandre El Aiba – Associate, Investment Consulting and Data Team, Phenix Capital Group

Ga naar de inhoud