Drie manieren waarop bedrijven ontbossingsvrije toeleveringsketens kunnen realiseren: lessen uit het veld door Aidenvironment

Geoanna Corneby

Partnerships & Communications Manager, Aidenvironment

In de strijd tegen klimaatverandering heeft de wereld zijn focus gericht op de bescherming van bossen en natuurlijke ecosystemen. Op COP 26 hebben in totaal 141 landen zich gecommitteerd aan het uitbannen van ontbossing door de handel en productie van grondstoffen voor 2030. Bedrijven hebben een cruciale rol in deze inspanningen. Bij Aidenvironment implementeren we bosbouwprogramma’s in samenwerking met bedrijven om bossen te beschermen en duurzame agrobosbouwproductie te bevorderen. Dit zijn de acties die wij het nuttigst vonden:

 

1. Leveranciers controleren om er zeker van te zijn dat de aangekochte grondstoffen vrij zijn van ontbossing en exploitatie

Voor bedrijven die de Tien Principes van het UN Global Compact onderschrijven, is de cruciale taak om ervoor te zorgen dat hun toeleveringsketens ontbossings- en exploitatievrij zijn. Dit wordt bemoeilijkt door een gebrek aan gegevens over hun leveranciers. Aidenvironment helpt dit probleem aan te pakken door miljoenen gegevens¹ te monitoren en te analyseren om na te gaan waar ontbossing plaatsvindt, wie erbij betrokken is, welke gewassen ermee in verband worden gebracht en welke bedrijven van deze leveranciers kopen. Wij richten ons op de productieketens die het meest verband houden met veranderingen in landgebruik, waaronder palmolie, soja, vee en hout. Naarmate handelaars en inkopers over bruikbare informatie beschikken, zijn zij beter in staat om leveranciers aan te spreken, de aankoop van niet-duurzaam geproduceerde grondstoffen te weigeren en stimulansen voor duurzame productie te creëren. De praktijken ter plaatse veranderen om ontbossing te voorkomen wanneer de toegang tot de markt wordt beperkt tot ontbossingsvrije producten.

Figuur 1. Een momentopname van het monitoringsysteem van Aidenvironment voor complexe toevoerketens voor vee.

2. Investeer in waardeketens die bijdragen tot herbebossing en duurzame agroforestry landschappen

Een kans voor bedrijven ligt in het behoud, herstel en de bescherming van bossen en andere ecosystemen. Deze oplossingen hebben het potentieel om tot een derde bij te dragen aan de klimaatmitigatie die nodig is om de doelstellingen van de ‘Paris Agreement’ te behalen.

Bij Aidenvironment ontwikkelen we agrobosbouw projecten in samenwerking met bedrijven die belang hebben bij het verhogen van de agrobosbouwproductiviteit, het aanpakken van milieu-uitdagingen en het verhogen van de inkomens van kleine boeren. Zo werken we bijvoorbeeld samen met twee bedrijven in Oeganda: het ene exporteert koffie, het andere is een Nederlands bedrijf dat jackfruit naar Nederland exporteert. In het kader van het project wordt samengewerkt met boeren om de aanplant van jackfruitbomen en bananenschaduwbomen in combinatie met koffie te bevorderen. Het programma helpt de capaciteit van boeren op het gebied van regeneratieve landbouw te ontwikkelen. De interventies verhogen de gezondheid van de bodem, verbeteren de watervoorziening (doordat bomen meer regen opvangen en minder wegstromen), verhogen de kwaliteit van de producten van de boeren, en creëren extra inkomstenstromen door koolstofkredietmarkten en hogere prijzen voor kwaliteitsgewassen.

Figuur 2. Een videovoorbeeld van het Green Future Farming-programma van Aidenvironment dat met boeren werkt aan de bevordering van herbebossing en regeneratieve landbouw.

Het project is geïnspireerd op het aanhoudende succes van Aidenvironment’s Green Future Farming programma in Mt. Elgon, Oeganda – gefinancierd door de IKEA Foundation – dat heeft geleid tot een hogere opbrengst, boombedekking, een groei in het inkomen van boeren en een verbeterd bodem- en waterbeheer bij de koffieproductie in de regio.

 

3. Onderzoeken hoe duurzame agrobosbouwsystemen kunnen worden geïntegreerd die financieel houdbaar zijn voor bedrijven en boeren

Aidenvironment heeft met bedrijven aan meerdere projecten gewerkt die gericht zijn op het verbeteren van de gewasopbrengst en -kwaliteit, en tegelijkertijd de duurzaamheid van het hele landschap vergroten. In Kulon Progo, Indonesië, ondersteunen wij investeringen van de particuliere sector in biologische palmsuiker en andere agroforestry-gewassen. In Carmen, Filipijnen, werken wij samen met de particuliere sector om de productiviteit van bananen te verhogen. Deze initiatieven voorkomen dat landschappen worden omgeploegd of ontbost voor kortetermijnopbrengsten in eenjarige gewassen als maïs en cassave. Andere gewassen, zoals banaan, leveren financieel rendement op, vermijden het gebruik van schadelijke pesticiden, herbiciden en kunstmest, en keren bodemerosie en uitdroging van het land om. Voor succesvolle programma’s is creatieve samenwerking met belanghebbenden nodig om te komen tot duurzame agrobosbouwsystemen die financieel houdbaar zijn voor zowel bedrijven als boeren.

De impact van Aidenvironment’s programma’s bevordert meerdere SDG’s:

  • SDG 1 Geen armoede: Duurzame agrobosbouwoplossingen verhogen de opbrengst van kleine boeren (tot 15%) en verhogen hun huishoudinkomen (tot 10%),
  • SDG 12 Verantwoorde productie en consumptie: Duurzaam geproduceerde gewassen verminderen de druk op het milieu en regenereren het landschap,
  • SDG 13 Klimaatactie: Herbebossing en regeneratieve landbouw stoppen verdere aantasting van het landschap, verhogen de vruchtbaarheid van de bodem en verzachten de gevolgen van klimaatverandering, zoals grillige watercycli en erosie,
  • SDG 15 Leven op het land: Inspanningen om voedselsystemen en toeleveringsketens duurzamer te maken dragen bij tot de bescherming van biodiversiteit, bestaande bossen en natuurlijke ecosystemen.

Aidenvironment staat open voor het geven van advies over deze aanpak. Neem contact op met Joana Faggin voor vragen over ons werk op het gebied van ontbossingsvrije toeleveringsketens en met Rommert Schram voor onze projecten op het gebied van herbebossing en duurzame landschappen.

¹In de databank van Aidenvironment wordt openbaar beschikbare informatie over landgebruik, landeigendom, toeleveringsketens, eigendomsstructuren van bedrijven en financieringsstromen samengevoegd. Vervolgens worden deze aangevuld met satelliettechnologie en onderzoek ter plaatse om ontbossingshaarden, betrokken actoren en andere informatie te identificeren die bedrijven in staat stelt passende maatregelen te nemen om de duurzaamheid van hun toeleveringsketens te waarborgen.

 

Dit artikel is geschreven door Aidenvironment, een non-profit organisatie voor duurzaamheidsonderzoek, advies en implementatie met als missie het beschermen en herstellen van bos- en landbouwlandschappen en het verbeteren van bestaansmiddelen. Wij combineren op feiten gebaseerd onderzoek, aanwezigheid in het veld en multi-stakeholder inzichten om stakeholders uit de publieke en private sector te ondersteunen bij hun duurzaamheidsdoelstellingen.

 

Ga naar de inhoud