Nederlands bedrijfsleven gebaat bij brede welvaart, hier en elders

De voorgestelde forse bezuinigingen op internationale samenwerking zullen verregaande gevolgen hebben voor het Nederlands bedrijfsleven.

Het Nederlands verdienvermogen is onlosmakelijk verbonden met de rest van de wereld. Volgens het CBS verdient Nederland ongeveer een derde van het nationaal inkomen aan buitenlandse handel. Het nieuwe hoofdlijnenakkoord stelt terecht dat Nederlandse bedrijven, groot en klein, moeten kunnen blijven exporteren en dat de Nederlandse industrie van groot belang is voor ons verdienvermogen. Hoewel meer focus en een kritische blik op de uitgaven van belastinggeld goed zijn, zullen de voorgestelde forse bezuinigingen op internationale samenwerking verregaande gevolgen hebben voor het Nederlands bedrijfsleven.

Nederlandse bedrijven en consumenten zijn gebaat bij internationale stabiliteit

Hoe je het wendt of keert, de welvaart van iedereen in Nederland is erbij gebaat als het in het buitenland goed gaat. De huidige geopolitieke situatie zet internationale toeleveringsketens en daarmee het verdienvermogen van Nederland onder druk. Stabiliteit in het buitenland is belangrijk voor Nederlandse bedrijven die vrijwel allemaal deel uitmaken van mondiale waardeketens. Zelfs als dat niet direct het geval is, zijn er altijd leveranciers van goederen, grondstoffen, producten of diensten in het buitenland waarmee Nederlandse bedrijven nauw verbonden zijn. Nederlandse bedrijven willen betrouwbare partners zijn en hebben baat bij stabiele klanten en toeleveranciers. Ontregeling in het buitenland leidt tot verstoringen in deze ketens, waardoor goederen niet geleverd worden met als resultaat verliezen voor Nederlandse bedrijven, minder werkgelegenheid en afnemende koopkracht in Nederland.

Een brede inzet van de overheid, waaronder internationale samenwerking en een goed ambassade netwerk dat zicht heeft op de lokale context, is nodig om bedrijven succesvol in het buitenland te laten ondernemen. Een gecombineerde hulp- en handel agenda heeft als gevolg dat Nederland een welkome partner in het buitenland is en blijft. Deze goede positionering, die decennialang zorgvuldig is opgebouwd, is essentieel voor succesvol ondernemen in het buitenland. Met name sectoren waarin Nederland expertise te bieden heeft, zoals waterbeheer, logistiek, gezondheidszorg en landbouw – sectoren die ook in het hoofdlijnenakkoord worden genoemd – hebben baat bij deze unieke aanpak.

In een wereld waarin internationale toeleveringsketens steeds belangrijker worden voor de welvaart van ons land, is een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid en NGO’s cruciaal. Deze samenwerking zorgt voor stabiliteit en veerkracht, waardoor Nederlandse bedrijven succesvol kunnen opereren op de wereldmarkt. Daarom roepen wij de coalitie op om onze Nederlandse aanpak, kennis en kunde te blijven ondersteunen met voldoende middelen. Voor bestaanszekerheid nu en straks, hier en elders.

Getekend door:

Jan-Willem Scheijgrond

Jan-Willem Scheijgrond

Voorzitter UN Global Compact NL | Vice President Global Government & Public Affairs Philips

Merei Wagenaar

Merei Wagenaar

Directeur UN Global Compact NL

Ga naar de inhoud